Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
H-1024 Budapest, Margit krt. 23.
Képviselő: P. Berhidai Piusz tartományfőnök 
E-mail: iroda@ofm.hu
Tel: (1) 336-16-89; (1) 336-16-90

Flottakezelő: Palócz Zsolt
Mobil: (20) 823-41-21
Weboldal: www.ferencesmobil.hu 
E-mail: mobilflotta@ferencesek.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ferencesek.hu 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

név, telefonszám előfizető, előfizetés azonosítása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
[szerződés teljesítése]
e-mail cím, ügyfélbiztonsági kód bejelentkezés a ferencesmobil.hu weboldalra GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
[szerződés teljesítése]

Adatbiztonság

A Ferences Rendtartomány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát. A személyes adatokhoz való hozzáférés eltérő jogosultsági szintek kialakításával és a hozzáférésre jogosultak személyi körének pontos meghatározásával korlátozott – azokhoz csak a Ferences Rendtartomány Mobilflottát kezelőalkalmazottja, a honlap rendszergazdája a honlap karbantartása érdekében és az adatvédelmi tisztviselő férhetnek hozzá – ezzel is óvva a személyes adatokat a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználás ellen.

A Ferences Rendtartomány a honlap működtetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

Heribert C Stúdió
H-6720 Szeged, Deák Ferenc utca 24-26.
E-mail: meszaros@herbirtc.hu

Az érintett jogai

Az e fejezetben részletezett jogok gyakorlása érdekében Önnek elektronikus úton kell a kérelmét benyújtania a mobilflotta@ferences.hu vagy adatvedelem@ferencesek.hu e-mail címre. A beérkezett kérelmet a Ferences Rendtartomány 25 napon belül bírálja el. A kérelem elutasítása esetén indoklási és tájékoztatási kötelezettség terheli a Rendtartományt. A kérelemmel megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kell megőrizni. Amennyiben a kérelmező nem adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez, az adatkezelés jogalapja a Rendtartomány jogos érdeke lesz, és az adatokat ugyanúgy 5 évig kell tárolni.

Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét a Rendtartomány személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Hozzáférési jog és előzetes tájékoztatás

Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni.

Önnek jogában áll, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog

A „hírlevélre feliratkozás” adatkezelési tevékenység (lásd fentebb) célja a közvetlen üzletszerzés. Ezen adatkezelési tevékenység ellen Önnek bármikor joga van tiltakozni. Tiltakozása esetén az érintett személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább, azokat a Ferences Rendtartomány késedelem nélkül törli.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik és Ön él a GDPR 21. cikk (2) bekezdésben foglalt tiltakozási jogával az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat a Ferences Rendtartomány jogellenesen kezelte;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésére a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt kerül sor, a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) és e) pontja értelmében a Ferences Rendtartomány megtagadhatja a személyes adatok törlésére irányuló kérelmének teljesítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az adatkezelés korlátozására kerül sor, a korlátozással érintett személyes adatot a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt a Ferences Rendtartomány előzetesen tájékoztatja elektronikus levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a korábban az Ön által a Ferences Rendtartomány rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, arra, hogy ezeket az adatokat A FerencesRendtartomány egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

Ön, a személyes adatai védelméhez fűződő jogának a Mobilflotta üzemeltetése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.